R Kelly - The Diary of Me

Umm pum-pum-pum
Pum-pum, pum-pum, pum-pum

Look behind myself
As I reflect on all the memories
The times they come and go
Lost everything from f...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.