R Kelly - Sex Planet

Jupiter, Pluto
Venus and Saturn
I'm leaving Earth girl
To explore your galaxy

Ten to zero
Blast off, here we go
We'll be climaxin' until we reach Mer...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.