R Kelly - You Knock Me Out

You got you got you got (whooo)
Come on baby and show me what you got
Come on baby (don't be shy, no don't be shy)
Let the music hypnotize you (who...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.