The Pretenders - Brass In Pocket

Got brass in pocket
Got bottle I'm gonna use it
Intention I feel inventive
Gonna make you, make you, make you notice

Got motion restrained emoti...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.