Outkast - Bowtie

Girl you cut up
Girl you know you cut up

Crocodile on my feet
Fox fur on my back
Bowtie 'round my neck
That's why they call me the gangsta mack...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.