Oleander - Jimmy Shaker Day

Come on
Everyone
Grab a gun
Run
Oh yeah
But try not to be yellow
Surrender to me
Say you will
Say that you will
Yeah but try not to be yello...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.