Non Phixion - There is no future

[Ill Bill]

How can I make a clear decision in the haze of drugs?
Prostitutes & Guns
I stumble up the ladder with Sabac and Chunk
By my side when I ri...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.