Nicki Minaj - Kill Da DJ

Hey,hey,hey
You know it just dawn'd on me
I am Nicki Minaj

I ain't know the president lived in dc
I ain't know the called me Nicki
Lewinsky
I ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.