Nicki Minaj - Itty Bitty Piggy

Ayo I was on da plane with DeWayne
You can call me Whitley I go to Hillman
Listen, I'm da baddest in da school, da baddest in the game
Excuse me...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.