Nadia Ali - Love Story

If you ask me
I will say it
You make me smile,
It's contagious,
And in your eyes,
I can see it,
Cuz your heart
Is the greatest.

And I cant b...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.