Foreigner - Cold As Ice

"Cold, ass, ice, you know that you are
Cold, ass, ice, you're cold as ice to me!
Cold, ass, ice"

Yeah, ha ha, oh shit! (You're as cold as ice)
Y...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.