Memphis Bleek - The One

Uh, yeah, the boy Extra
We right back at it like we left somethin' knaw'mean?
It's the R-O-C, since 9-6, you know we get busy
Got the young lady by...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.