Mary Mary - Joy

One-two, one-two, one
One-two, one-two
T get off my stuff
I'm not playing man
Alright (oh)
You goin' take this one
Alright

[Chorus]
I get j...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.