Maroon 5 - Figure It Out

I'm happy you came to me first
Before the bubble burst
I'm happy you answered my calls
I'm bouncing off the walls
Impossible to be tamed
Her nee...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.