Ironik - Imagine

Gabriella Ellis:
Sometimes I'm scared to be alone
Sometimes I'm happy on my own
Sometimes I'm blue
'Cause I miss you
And when I lay my head to sl...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.