Ironik - 5 Hours

It's been 5 hours since you,
It's been 5 hours since you,
It's been 5, it's been 5, it's, it's, it's,
It's been 5 hours since you left, you left (x4)
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.