Ghostface killah - Rec-Room Therapy

Ight, now, this is how we gon' do this shit
Youknowhatimsaying? Niggaz wassn't out in the streets back then
When was doing this shit son, you knowha...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.