George Nozuka - Dance with Me

I saw this girl and she was tight
Hey, go and talk to her
I said, Ha, alright
So grabbed a hold of her
Got up in those eyes
I didn't know wh...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.