Francis Cabrel - Imagine-Toi

Imagine une nuit d'hiver
Des arbres morts, les bras ouverts
Une nuit profonde et glacée
Que tu est seul à traverser
Le vent a dû brûler tes mains ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.