Foxy Brown - I'll Be

That's right, papa, that's right
How we do, yeah, I'll na na
Uh huh, uh, come on

What up pop, brace yourself as I ride on top
Close your eyes as...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.