Ja Rule - Never Again

Uh, you make a lot of mistakes in life
Those same mistakes keep callin' us back, pullin' us in
What the fuck's wrong with niggas?

[Chorus]
Never...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.