Flickerstick - Direct Line To The Telepathic

Hey, look at me
I'm causing a catastrophe
But I, I just might see you and me
The headlights bright as the daydream
Hey, look at me
I'm causing a ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.