Flickerstick - Hey (Or When The Drugs Wear Off)

Hey, you do it all the time
Hey, you do it all
So take a breath, I know you're feeling jaded
Talking about the time that you left me
Naked and fac...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.