Flickerstick - Pistol In My Hand

Hey I'm a man and I'm feeling so into you [Repeat x2]
Don't you lie, they may follow
I still can't see you smile
Hey I'm a man and I'm feeling so i...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.