Flickerstick - Teenage Dope Fiend

She's like my nicotine
She's like my alcohol
I like the way that it's killing me
killing me

My Teenage Dope Fiend
She's gotta have it all
I li...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.