Flickerstick - Catholic Scars & Chocolate Bars

The cigarettes and babies
The cops and the crazies
The faces come faster
When you're not around
The clowns and the daisies
All smile when they chase m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.