Ravyn Lenae - Venezuela Trains

And your gaze still lasting on my brain
Sleeping in on Venezuela trains
I won't be the one to tell you
I can never find the perfect time to say tha...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.