Z.A.C.H - Blasé Blasé

Looking like a raccoon
Sharper than harpoon
Ass like baboon
Licking on my tattoos
The beat like a min or two
Shit I loop it if I have too
Y'all n...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.