K Dos - F What They Saying

Fuck what they sayin i do what i wanna do
Fuck what they sayin i do what i wanna do
Fuck what they sayin i do what i wanna do
Fuck what they sayin i d...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.