Q Raqim - Somethingnew.

So beautiful to me
I look into your eyes
(Into your eyes)
Oh, What a wonder
What a beautiful sight
(Beautiful Sight, yea)
See, You make me smile (smil...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.