I AM A. S.M.O.O.T.H - Can We

It's a quarter to 9 I wanna make love tonight, show you clues, show you things, that you wanna try, fulfill my Fantasies inside and let me show you ho...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.