I AM A. S.M.O.O.T.H - Bathtime

I wanna make it feel real good
Let me rub your body just like that hun
Let me tease and touch you
Give me that bathtime, bathtime, yea

You & me a bi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.