I AM A. S.M.O.O.T.H - Leave Me Alone

Leave yea, leave yea
It's time to leave yea
It's time to leave yea
It's time to leave yea, yea, leave, leave me

Every time I do right, you make it wr...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.