I AM A. S.M.O.O.T.H - 4 Ever

Tonight, is your night now baby girl, rock your world
Show you things you can't ignore, can we, do these nasty freaky things, all night
All long how e...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.