I AM A. S.M.O.O.T.H - So Hott

You got me feelin so freaky, hott, hott, hott, hott,hott

Feel on me, I love the way you moving your body on me
Can we touch and grind i'm on that, ru...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.