I AM A. S.M.O.O.T.H - I'm Free (feat. Tha Princess)

I don't wanna be anything but right here in this moment
I'm Free I'm Free, I'm Free I'm Free living right here in this moment

I never thought that th...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.