I AM A. S.M.O.O.T.H - Lover's Lane (Bonus Track)

Let's take it higher than we never been before
Let's take it to a level a place that we explore
Let's make love all night in lover's lane, lover's lan...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.