I AM A. S.M.O.O.T.H - Hope on Strings

Baby I, want you to be my lover for all time, listen to me sing this song
We be making love, all night to the break of dawn, you don't know
That I tru...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.