I AM A. S.M.O.O.T.H - Rhinestone Lover

I'm lying alone in my bedroom, trying to see how to get with you
Thinking about the way you make, you make me feel
Just can't get you off my mind, no ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.