I AM A. S.M.O.O.T.H - Overload

Baby I got a feelin I don't wanna overload, the passion is feelin so strong
I can take control, when you touch my body, I touch your body
We moving cl...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.