I AM A. S.M.O.O.T.H - Sparked My Fire (All I Need)

Oh na,na,na, oh na,na,na, oh na,na,na, Today

All day and all night I been thinking of you
Sitting here in my chair just to talk to you, gently hug an...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.