I AM A. S.M.O.O.T.H - I Like the Way

Is it real? Or is it in my dreams?
How I feel, about you baby, your face is so perfect, your lips soft as feathers
I can't believe, what is happening...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.