The Enemy - No Time For Tears

It's 4AM and I, and I can't sleep
The room is cold, it's hard to breathe
I've lost my mind only, only to find
There's nobody for me to speak

(I'm sta...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.