Eminem - 97' Bonnie & Clyde

Just the two of us

C'mon hai-hai, we goin' to the beach
Grab a couple of toys and let da-da strap you in the car seat
Oh where's mama? she's taki...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.