Eminem - The Re-Up

Yeah, we should do something like that

Boom boom chuck, boom b-boom chuck!
Boom boom chuck, Yeah, that's what's up!
Boom boom chuck, boom b-boom ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.