Eminem - Doe Rae Me

Get on your knees nigga
Get on your knees and pray, hah

Em you claim your mother's a crackhead and Kim is a known slut
So what's Hailie gonna be ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.