Eminem - Can-I-Bitch

(I, I wanna grow up, too)

Uncle Marshall
Will you tell us a bedtime story?
Here we go

Now, once upon a time not long ago
There was a little r...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.