Eminem - Drop The Bomb On 'Em

Yeah boy,
Better ring the alarm boy,
Dem know what's coming boy,
Yeah, yeah, yeah

Oh my God, fucking Bomboclat
I'm hard as Kenard, the little b...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.