Eminem - Music Box

Yo, yeah girl,
Can you hear that? It's playing our song
Are you sleepy? Take a nap
You're not afraid of the dark? Are you?

You hear the beat as ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.