Eminem - Maxine

Maxine!
Hello
Can I speak to Maxine? (Maxine)
Yeah, this is me, what's up?
What's up?
Who's this?
Denaun
Yeah, what's up? (Maxine)
What are yo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.